ПОДОВИ

СПОРТСКА ОПРЕМА

АКСЕСОРИС

ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

  • Лепила, лакови, репаратур и самонивелирачки маси на цементна основа

За комплетната изведба на сите видови на подови неизбежна е употребата на лепила и останати материјали за добивање на идеално припремена подлога. Квалитетно изведената подлога е услов за краен квалитет и естетика на подот.

*Разни типови на лепила и лакови, маси за израмнување и репарација, прајмери.